Privacy Policy

Bij Volley Noorderkempen respecteren wij uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: BVMV Volley Noorderkempen
Ondernemingsnummer: 0839912607

2. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

3. Telefoonnummer

Wij kunnen telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten, diensten of leveringen, tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen. Bij ieder gesprek wordt u gewezen op de mogelijkheid zich hier tegen te verzetten en zich te laten registreren in het bel-me-niet-register.

4. E-mailadres

Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

 • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 • Wachtwoorden worden altijd versleuteld opgeslagen.
 • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

 • Op het volgende e-mailadres: info@volleynoorderkempenshop.be
 • Op het volgende telefoonnummer: 0476661022

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op uw computer achterlaat, over de wijze waarop u de website gebruikt. De website instrueert de webbrowser (zoals Internet Explorer of Firefox) om deze cookies op uw computer op te slaan. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Wanneer u cookies weigert is het mogelijk dat u niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 

Links naar andere websites
Op deze website treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites. BVMV Volley Noorderkempen draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Wijzigingen
BVMV Volley Noorderkempen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van BVMV Volley Noorderkempen.

 

Opmerkingen en/of vragen
Mocht u na het lezen van dit privacy statement nog opmerkingen en/of vragen hebben dan kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@volleynoorderkempenshop.be

 

Copyright BVMV Volley Noorderkempen 2020